Sąd wydając wyrok rozwodowy wskazuje który z małżonków jest winny tego, że doszło do rozkładu pożycia małżonków, tj. Sąd orzeka o winie małżonka. Sąd nie musi obarczyć jednego z małżonków wyłączną winą, gdyż może obarczyć winą ich oboje. Może jednak dojść do sytuacji, w której małżonkom nie będzie zależało na tym aby Sąd ustalił który z nich był winny rozwodu. W takim wypadku, na zgodne żądanie małżonków, Sąd zaniecha takiego wskazania. Mamy wtedy do czynienia z rozwodem bez orzekania o winie.

Rozwód z orzeczeniem o winie trwa znacznie dłużej niż rozwód bez orzeczenia o winie i jest dużo bardziej skomplikowany, gdyż Sąd wnikliwie zbada wszelkie dowody przedłożone przez strony wskazujące na to, czy i który z małżonków doprowadził do stanu, w którym trzeba orzec między nimi rozwód.

Decyzja Sądu dotycząca winy ma duże znaczenie, szczególnie w sferze alimentów przysługujących od jednego z małżonków drugiemu z nich.