Aby wyjaśnić jak istotną rolę odgrywa podpisanie przez strony postępowania o rozwód planu rodzicielskiego, najłatwiej sięgnąć do źródła i zacytować przepis określony w art. 58 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że:

wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

§ 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.Zacytowana norma ma doniosłe znaczenie dla rodziców planujących rozwód. W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, że w sytuacji, kiedy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci sąd jest zobligowany do rozstrzygnięcia któremu z rodziców przysługiwała będzie władza rodzicielska. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, bądź też jednemu z nich, ograniczając a w skrajnych przypadkach pozbawiając władzy rodzicielskiej drugiego z nich.

Zgodnie z przepisem Sąd uwzględnia (jest do tego zobowiązany) pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Czym jest plan rodzicielski?

Wspomniane pisemne porozumienie to nic innego, jak plan wychowawczy. W toku sprawy o rozwód warto jest podpisać z małżonkiem dokument regulujący sposób w jaki rodzicie podzielą się obowiązkami związanymi z opieką nad dzieckiem. W znacznej liczbie przypadków sąd przychyli się do zgodnego wniosku rodziców.

Co powinien zawierać plan rodzicielski?

Plan rodzicielski jest dokumentem zawartym pomiędzy stronami postępowania w sprawie o rozwód. W treści planu rodzicielskiego powinny zostać ujęte najważniejsze kwestie dotyczące wychowywania dzieci.

Dokument ten musi obejmować rozstrzygnięcie dotyczące:

  1. Miejsce zamieszkania dziecka (przy którym z rodziców będzie miało miejsce zamieszkania);
  2. Kontakty z drugim rodzicem (gdzie będą miały miejsce, w jakie dni tygodnia w jakich godzinach);
  3.  Kontakty z pozostałymi członkami rodziny,
  4. Sposób spędzania świąt, wakacji, ferii zimowych (z którym z rodziców, np. 1 dzień Bożego Narodzenia z matką, drugi z ojcem),
  5. Ponoszenie kosztów utrzymania dziecka (alimenty od drugiego rodzica, finansowanie kosztów w przypadku wystąpienia choroby, udział rodziców w kosztach dotyczących edukacji dziecka, wyjazdami);
  6. Kontakt rodziców z placówkami edukacyjnymi;
  7. Komunikacja pomiędzy rodzicami.