POLITYKA PRYWATNOŚCI

z dnia 18 października 2016 r.

Serwisu Internetowego kancelariaewatrzaska.pl

§1 Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników.

§2 Dane osobowe przetwarzane przez kancelariaewatrzaska.pl

Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie przez użytkowników jest niezbędne do korzystania z serwisu:

Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Adres, Numer rachunku bankowego, Numer NIP.

Użytkownicy Portalu nie dzielą się na zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Chcąc zalogować się do serwisu Użytkownik podaje imię, nazwisko i adres e-mail.

Każdemu Użytkownikowi Serwis nadaje unikalny numer Użytkownika (numer ID), który jest przyporządkowany do adresu e-mail Użytkownika.

Serwis może także (jak każdy inny serwis) przetwarzać tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania z serwisu, takie jak:

Adres IP; Logi cyfrowe; informacje o skorzystaniu z serwisu przez użytkownika, typ przeglądarki, Typ systemu operacyjnego, nazwa domeny.

Serwis może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które pozwalają na dostosowanie usług i treści do indywidualnych potrzeb Użytkownika, oraz pozwalają na opracowanie ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez jego Użytkowników z Serwisu. Co do zasady wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, jednak może spowodować pewne utrudnienia. „Cookies” nie zawierają danych osobowych.

§3 W jakich celach są przetwarzane dane osobowe Użytkowników?

Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez serwis w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Usług Serwisu, w szczególności wykonywania usług prawnych, w celach księgowych, oraz komunikacji z Użytkownikami.

§4 Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych Użytkowników?

Dostęp do Twoich Danych Osobowych Użytkownika mają:

Właściciel serwisu, pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane z serwisem (np. programiści, informatycy),

Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Podmiot obsługujący elektroniczne systemy płatności:

Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką

Zgodnie z regulaminem tego systemu płatności, znajdującego się pod adresem: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf
dotyczy to następujących Danych Osobowych:

Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, Numer rachunku bankowego.
Dane są udostępniane tylko w zakresie koniecznym do obsługi płatności.

§5 Czy Dane Osobowe Użytkowników są bezpieczne?

Dane Osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer, na którym znajduje się seriws, jest obsługiwany przez firmę IQ PL Sp. z o.o., ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk, NIP: 583-27-36-211, która zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych. Środki zabezpieczające zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Firma IQ PL Sp. z o.o. jako pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo udostępniające miejsce w serwerowni na zasadach komercyjnych otrzymała certyfikat zgodności zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz proceduralnych w zakresie bezpieczeństwa fizycznego z normą PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

§6 Co się dzieje z Danymi Osobowymi Użytkowników? Czy Użytkownik może je usunąć?

Po podaniu przez Użytkownika Danych Osobowych są one przechowywane w bazie serwisu. Użytkownik może w każdym czasie poprosić o ich usunięcie z bazy.

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, serwis może przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z serwisu, są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z serwisu, są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy, w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.

W przypadku niedozwolonego korzystania przez Użytkownika z serwisu, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, serwis może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, jako że dla celów dowodowych serwis jest zobowiązany utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Portalu. Dlatego zawsze korzystaj z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

§7 Inne prawa odnośnie Danych Osobowych?

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez serwis swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z serwisu, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania serwis jest uprawniony na mocy przepisów prawa. W celu zmiany lub uzupełnienia danych osobowych należy wysyłać e-maila na adres: biuro@kancelariaewatrzaska.pl