koszt rozowodu

Do Kancelarii niejednokrotnie trafiają zapytania dotyczące kosztów rozwodu. Aby udzielić właściwej odpowiedzi na to pytanie należy wskazać że z wszczęciem postępowania o rozwód wiąże się uiszczenie opłaty sądowej od pozwu a na koniec postępowania sąd orzeka o kosztach procesu.

Koszty rozwodu składają się z:

  1. Opłaty sądowej od pozwu – koszt obowiązkowy w wysokości 600 zł;
  2. Wynagrodzenia kancelarii/prawnika – koszt nieobowiązkowy ustalany indywidualnie;
  3. Pozostałych kosztów procesu – koszty obowiązkowe o których decyduje sąd.

Opłata sądowa

Przed wszczęciem postępowania należy uiścić opłatę od pozwu o rozwód (ewentualnie separację). Opłata ta wynosi 600 zł bez względu na to czy wnosimy o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem winy małżonka czy też bez.

Opłata sądowa od separacji na zgodny wniosek stron. W przypadku zgody obojga małżonków należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł.  Natomiast opłata od zgodnego wniosku o orzeczenie separacji wynosi 100 zł.

Jak uiścić opłatę?

Opłatę od pozwu można dokonać:

  • przelewem na rachunek bankowy właściwego Sądu Okręgowego. Numery rachunków bankowych są zazwyczaj podane na stronach www. Sądów (najczęściej w zakładce informacje).
  • w kasie sądu uiszczając opłatę w gotówce,
  • w znakach opłaty sądowej (dostępnych w kasach sądu), które należy nakleić na pozew.

Zwolnienie od kosztów

Osoba, której sytuacja majątkowa jest na tyle trudna, że nie pozwala na dokonanie opłaty bez bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny, może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. W tym celu należy wypełnić formularz: oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  oraz stronach sądów a także zawrzeć w pozwie wniosek o zwolnienie od kosztów oraz uzasadnić go.

Koszty procesu

Na koniec postępowania, w wyroku Sąd orzeka również o kosztach procesu. Na koszty procesu składa się kilka składowych, które są zmienne w zależności od tego jak toczy się dane postępowanie. Są to: opłata od pozwu, ewentualnie koszty adwokata lub radcy prawnego, wynagrodzenia biegłych, koszt stawiennictwa świadków etc. Koszty procesu co do zasady pokrywa osoba przegrywająca proces.

Powyższe oznacza, że osoba „wygrywająca”, do której wniosku przychylił się sąd może domagać się zwrotu opłaty od pozwu czy zastępstwa procesowego, natomiast strona „przegrana” będzie zobowiązania do pokrycia kosztów poniesionych przez drugą stronę.

W przypadku kiedy sąd uzna że orzeczenie rozwodu w danej sprawie nie jest zasadne, to obowiązana do zwrotu kosztów będzie ta strona która wniosła pozew, natomiast jeżeli w toku procesu strony postępowania dojdą do porozumienia i zrezygnują z orzeczenia, sąd z urzędu zwróci opłatę od pozwu.

Wynagrodzenie Kancelarii

Osoba, która zechce być reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, tj. radcę prawnego albo adwokata, musi liczyć się z tym że za oferowane usługi pełnomocnik pobiera wynagrodzenie w umówionej kwocie. Osoby które są w trudnej sytuacji majątkowej mogą złożyć do sądu wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu.

Zapraszamy do współpracy

SPRAWDŹ OFERTĘ