Obowiązek informacyjny RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące indywidualne działalności gospodarcze na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informujemy, iż zastosowanie wobec nich w zakresie ochrony danych osobowych znajdują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Trzaska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Trzaska ul. Warecka 11, 00-035 Warszawa, NIP 7182028047. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem prowadzonej działalności lub pod adresem poczty elektronicznej: kancelaria@ewatrzaska.pl

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy bądź realizacji obowiązku prawnego albo gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi między innymi art. 6 ust. 1 lit b, c i f RODO. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a RODO.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się doręczeniem korespondencji i przesyłek, podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe oraz oprogramowanie, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe. Wskazane podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom oraz organom ścigania.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, następnie do czasu upływu terminów przedawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo przez czas wymagany przepisami prawa. Termin przechowywania danych może być każdorazowo wydłużony, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach, kiedy jest to możliwe, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub stanowi wymóg ustawowy do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy i jej realizacji czy wykonania obowiązków prawnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, należy podkreślić, iż zgoda może być w dowolnym momencie wycofana w formie oświadczenia złożonego Administratorowi danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.