Po zamknięciu przewodu sądowego, kończąc sprawę rozwodową, Sąd wydaje wyrok. Orzeka w nim o rozwiązaniu małżeństwa poprzez rozwód. Nie jest to jednak jedyna decyzja Sądu. Sąd decyduje także o winie za rozwód, władzy rodzicielskie i kontaktach z dziećmi, alimentach na dzieci oraz wspólnym mieszkaniu, a czasami także o podziale całego wspólnego majątku.

1. Wina za rozwód

Sąd orzekając o rozwodzie w wyroku precyzyjnie wskazuje który z małżonków ponosi winę za rozwód. Sąd może także uznać że oboje są winni. Decyzja Sądu w tym zakresie może mieć konsekwencje m. in. w sferze alimentów na małżonka. Może jednak dojść do sytuacji, w której małżonkom nie będzie zależało na tym aby Sąd ustalił który z nich był winny rozwodu. W takim wypadku, na zgodne żądanie małżonków, Sąd zaniecha takiego wskazania. Mamy wtedy do czynienia z rozwodem bez orzekania o winie.

2. Władza rodzicielska

Sąd zawsze w wyroku rozwodowym wskaże który z rodziców będzie miał władzę rodzicielską nad wspólnymi małoletnimi dziećmi. Sąd może przychylić się do zgodnych ustaleń między małżonkami w tym zakresie i pozostawić im obojgu pełną władzę rodzicielską.

3. Miejsce zamieszkania dzieci.

Sąd zadecyduje z kim dzieci będą mieszkały – z matką czy z ojcem.

4. Kontakty z dziećmi

Sąd ustali również na jakich zasadach dzieci będą widywały się z rodzicem z którym nie mieszkają. W tym zakresie również Sąd może przychylić się do zgodnego wniosku rodziców oczywiście o ile uzna, że jest on zgodny z dobrem dzieci. Jeżeli małżonkowie nie chcą aby Sąd decydował o kontaktach z dziećmi mogą w toku sprawy złożyć taki zgodny wniosek – spowoduje to że Sąd w wyroku nie ureguluje kontaktów z dziećmi.

5. Alimenty na dzieci

Sąd wskaże w wyroku który z rodziców, w jakiej kwocie i w jaki sposób (przelewem, gotówką) ma płacić alimenty na wspólne małoletnie dzieci.

6. Wspólne mieszkanie

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne mieszkanie, Sąd w wyroku rozwodowym zdecyduje także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez okres w którym po rozwodzie oboje rozwiedzionych małżonków będzie w nim wspólnie mieszkać. W sytuacji, gdy jeden z rozwiedzionych małżonków swym rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie z drugim z małżonków w tym mieszkaniu, Sąd może nakazać jego eksmisję. Na zgodny wniosek małżonków Sąd może w wyroku orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków. Decydując o wspólnym mieszkaniu Sąd zawsze kieruje się przede wszystkim potrzebami wspólnych dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

* Podział całego wspólnego majątku

Sąd co do zasady nie decyduje o podziale całego wspólnego majątku małżonków. Wyjątkiem są sytuację gdy małżonkowie dojdą do porozumienia co do podziału całego majątku i przedłożą taki wspólny wniosek o podziale w toku sprawy. Sytuacją dopuszczalną, ale w praktyce raczej niespotykaną jest także stan, w którym jeden z małżonków wnosi o podział wspólnego majątku pomimo braku porozumienia z drugim małżonkiem, zaś Sąd decyduje się go przeprowadzić ze względu na fakt, iż nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Pamiętać należy również o fakcie, że rodzice mogą dojść do porozumienia bez ingerencji sądu i podpisać plan rodzicielski.

Decydowanie przez Sąd o wszystkich wymienionych powyżej kwestiach nie jest obligatoryjne.