W swojej dotychczasowej pracy zawodowej wielokrotnie spotkałam się z pytaniami ze strony Klientów dotyczących tego, czy orzeczenie przez Sąd winy w rozkładzie pożycia jednego z małżonków ma wpływ na podział majątku wspólnego.

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, jednak co do zasady orzeczenie winy w wyroku rozwodowym nie ma wpływu na przyszły podział majątku wspólnego.

Orzeczenie o winie w rozkładzie pożycia jednej ze stron postępowania ma w szczególności to znaczenie, że małżonek który nie został uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia małżonków może domagać się alimentów od drugiego małżonka. Aby sąd mógł orzec alimenty na rzecz jednego małżonków od drugiego z nich, muszą jednak zostać spełnione dwie przesłanki.

Pierwsza z nich została już wymieniona powyżej (alimentów może domagać się jedynie małżonek który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego), zaś drugą jest spowodowanie przez rozwód istotnego pogorszenia sytuacji materialnej. Małżonek, który do 5 lat po orzeczeniu  rozwodu „popadnie w niedostatek” a jego sytuacja majątkowa pogorszy się w stopniu na tyle znacznym, że będzie w stanie zaspokoić wszystkich podstawowych potrzeb życiowych może domagać się ustalenia obowiązku alimentacyjnego na swoją rzecz.

W przypadku kiedy w wyroku sąd nie orzeknie o winie, alimentów od drugiego małżonka może domagać się każda ze stron. Małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego nie będzie mógł dochodzić alimentów od drugiego małżonka na swoją rzecz.

W przypadku gdy jedna ze stron w późniejszym okresie domagać się będzie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, teoretycznie na wniosek strony postępowania, do akt sprawy mogą zostać dołączone akta sprawy o rozwód. W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd przeprowadzi odrębne postępowanie dowodowe, zatem domaganie się orzeczenia winy jedynie ze względu na podział majątku wspólnego jest zatem niezasadne.