Regulamin

Świadczenia usług drogą elektroniczną

przez Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Trzaska

Wersja z dnia 09.10.2022 r.

Informacje Ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej drogą elektroniczną przez  Kancelarię Radcy Prawnego Ewa Trzaska.

2. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług
w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz.1204).

3. Serwis internetowy jest prowadzony przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewa Trzaska z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 11 NIP: 7182028047, REGON: 360341080. Działalność Kancelarii wpisana jest do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

4. Zawartość strony jest własnością Kancelarii Radcy Prawnego Ewa Trzaska, . Wszelkie teksty, fotografie, oraz oprogramowanie są chronione prawami autorskimi. Ich kopiowanie, rozpowszechnianie oraz powielanie bez zgody ich właściciela jest zabronione.

§ 2

Kancelaria świadczy usługi prawnicze, polegające w m.in. na udzielaniu porad prawnych, przygotowywaniu opinii prawnych, sporządzaniu pism procesowych, umów oraz reprezentacji w toku postępowania przed sądami i organami administracji, drogą elektroniczną na rzecz podmiotów wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu. Warunkiem udzielenia pomocy prawnej jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.

Zasady świadczenia pomocy prawnej

§ 3

W celu zlecenia wykonania usług prawniczych należy wybrać usługę oraz dokonać jej zamówienia. Przy usługach odpłatnych należy dokonań płatności korzystając ze sposobów oferowanych przez Kancelarię.

§ 4

Umowa o świadczeniu usług prawniczych z Kancelarią zostaje zawarta z chwilą otrzymania płatności przez Kancelarię.

§ 5

Świadczenie usług prawniczych drogą elektroniczną przez Kancelarię następuje w oparciu  o przedstawiony przez Klienta stan faktyczny, który Klient zobowiązany jest na życzenie Kancelarii uzupełnić w wymaganym i wskazanym przez Kancelarię zakresie.

§ 6

Kancelaria skontaktuje się z Klientem do końca następnego dnia roboczego następującego po dacie otrzymania przez Kancelarię płatności celu uzyskania informacji oraz dokumentów niezbędnych do realizacji usługi.

§7

W przypadku zaistnienia konieczności dalszego doprecyzowania lub uzupełnienia przekazanego przez Klienta zlecenia, w szczególności w zakresie przedstawionego stanu faktycznego, Kancelaria zwróci się do Klienta z dalszym poleceniem przekazania niezbędnych danych lub informacji.

§ 8

Klient jest zobowiązany do przekazania Kancelarii wszelkich wymaganych dokumentów, danych i informacji.

§ 9

Pomoc prawna udzielana jest w siedzibie Kancelarii, w drodze konsultacji telefonicznej, z wykorzystaniem poczty elektronicznej bądź w drodze reprezentacji przed Sądem.

§ 10

Świadczenie przez Kancelarię pomocy prawnej w postaci reprezentacji na rozprawie w postępowaniu przez sądami oraz innymi organami państwowymi i samorządowymi jest możliwe wyłącznie po indywidualnej, osobistej konsultacji z Klientem i wymaga udzielenia Radcy Prawnemu przez Klienta pełnomocnictwa procesowego w formie pisemnej.

§ 11

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta osobom trzecim informacji i treści przekazanych Klientowi przez  Kancelarię w związku ze świadczeniem pomocy prawnej drogą elektroniczną.

§ 12

1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepełnych danych lub danych nieścisłych o stanie faktycznym, a także za spóźnione uzupełnienie informacji.

2. Usługa jest uznawana za wyczerpującą i rzetelną, jeżeli obejmuje okoliczności faktyczne i dokumenty dostarczone przez Klienta.

3. Niedostarczenie, niepełne dostarczenie lub nieprawidłowe dostarczenie danych przez Klienta pozostaje bez wpływu na prawidłowość i rzetelność udzielanej usługi i wyklucza jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Kancelarii.

Postępowanie reklamacyjne

§ 13

1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług prawnych składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym na adres siedziby Kancelarii.

2.  Prawo do złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Klientowi.

3.Reklamacja, powinna zawierać, pod rygorem nieważności) Oznaczenie Klienta składającego reklamację,

b) Wskazanie usługi, której reklamacja dotyczy,

c) Wskazanie i uzasadnienie zarzutów dotyczących wykonanej usługi,

d) Wskazanie zakresu żądania składającego reklamację, poprzez określanie, czy żąda zwrotu zapłaconego wynagrodzenia, czy też wykonania usługi.

4. Reklamację składa się w nieprzekraczalnym terminie 7 dniu, liczonych od dnia wykonania usługi.

5. W terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji Kancelaria rozpatrzy reklamację w ten sposób, że wyśle Klientowi na wskazany przez niego adres korespondencyjny bądź adres poczty elektronicznej odpowiedź na reklamację zawierającą stanowisko Kancelarii wraz z propozycją rozstrzygnięcia sporu.

6. W terminie 7 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację Klient wskazuje, czy akceptuje propozycję Kancelarii co do sposobu załatwienia reklamacji.

7. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w § 14  ust. 5 oznacza uznanie reklamacji w całości.

8. Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane:

a. Z chwilą bezskutecznego upływu terminu do złożenia reklamacji.

b. Z chwilą niezaakceptowania przez Klienta propozycji Kancelarii co do sposobu załatwienia reklamacji.

Prawo do odstąpienia od umowy

§ 14

Klient, będący konsumentem (Konsument) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty.

§ 15

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej wysłanej listem poleconym na adres Kancelarii pod rygorem nieważności. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§ 16

Zwrotu płatności Kancelaria dokonuje przelewem na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 17

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni usługę (tj. sporządziła pozew o rozwód).

§ 18

1. Klient niniejszym wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Kancelarię przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

2. Zgodnie z art. 35 ust. 1 powyższej ustawy, Klient, który odstępuje od Umowy przed przesłaniem mu treści Pozwu, bądź w przypadku gdy pracownik Kancelarii reprezentował Klienta na rozprawie ma obowiązek zapłaty za usługi wykonane przez Kancelarię do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności analizę sprawy i dokumentów, przygotowywanie treści pozwu, reprezentacja na rozprawie). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

Postanowienia końcowe

§ 19

1. Strona internetowa Kancelarii jest dostępna całodobowo, jednak Kancelaria zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych jej konserwacją.

2. Kancelaria nie odpowiada za szkodę spowodowaną niedostępnością strony skutkującą niemożnością zlecenia serwisowi  usługi.

§20

Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące usług świadczonych przez Kancelarię, procedur ich wykonywania, jaki i innych istotnych kwestii należy kierować na podany na internetowej stronie głównej   Kancelarii adres poczty elektronicznej.

§ 21

Kancelaria oświadcza, iż zachowa w tajemnicy wszystko, o czym dowiedziała się w związku z realizacją zlecenia.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

§ 23

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w serwisie.